Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 348 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Протокол №16/10.08.2016 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-14/30.05.2016 г. от Илия Митев Станев, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод ф 25 мм до имот с идентификатор 63427.9.527 в кв. „Долапите“, гр. Русе през имот 63427.216.36 с НТП „Гори в земеделски земи“, общинска собственост.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)