Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 348 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45ж, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (обн. ДВ, бр. 62/2010 г.) и мотивирано искане от Началника на Общинска служба „Земеделие“ – град Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за обезщетяване наследниците на Иван Енчев Карастоянов с     поземлен имот с идентификатор 63427.76.18 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 6 236 кв.м., находящ се в местността „Орта Екенлик“, землище на град Русе, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, трета категория при неполивни условия, предмет на АЧОС №5967/01.06.2009 г., вписан под №30, том 39, ДВР 16302, н.д. 8384, вх. рег. №19/27.11.2009 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)