Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 349 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ и § 17 от ПЗР на ППЗУПГМЖСВ, Общинският съвет реши:

Допълва на Решение № 177, прието с Протокол № 10 от 16.05.2012 г. на Общински съвет – Русе с текста: „Режийните вноски се заплащат от правоимащите към датата на подаване на документите за изплащане на левова компенсация по ЗУПГМЖСВ.”
В останалата си част решението остава непроменено.
Настоящото решение е неразделна част от Решение № 177, прието с Протокол № 10 от 16.05.2012 г. на Общински съвет – Русе
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)