Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 349 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Протокол №16/10.08.2016 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-34-2/28.04.2016 г. от Христо Людмилов Вълков, Общинският съвет реши:
1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – газопроводно отклонение от съществуващ кранов възел, разположен в ПИ 236 до ПИ 000181 в м. „Боклоджа“, землище на с. Червена вода през следните имоти: 80460.0.236 и 80460.0.239 с НТП „Пасища, мери“, общинска собственост; 80460.0.773 с НТП „Ведомствени пътища“, общинска собственост; 80460.0.240 с НТП „Полски култури“, общинска собственост; 80460.0.708 с НТП „Пътища I клас“, държавна собственост; 80460.0.693, 80460.0.689 и 80460.0.690 с НТП „Полски пътища“, общинска собственост; 80460.0.273 и 80460.0.257 с НТП „Обработваеми горски площи“, общинска собственост.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)