Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 349 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9; чл. 36, ал. 1, т. 2; чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с Протокол №9/30.10.2020 г. на Комисията по общинска собственост и заявление от съсобствениците в поземлен имот с идентификатор 63427.5.476, Общински съвет, реши:

             1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. с продажба на 1/3 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 63427.5.476 по КККР на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Бояна“ №2, целият с площ от 286 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м ), а съгласно кадастралния план на град Русе, представляващ ПИ №5116, кв. 765, заедно с 1/3 ид.ч. от изградената в имота сграда с идентификатор 63427.5.476.1, цялата със застроена площ от 72 кв.м., на един етаж, с избен етаж от 47,13 кв.м., с вход за етажа и два входа за избата, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, предмет на Акт №7422/14.04.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под №89, том 12, вх. рег. №4625/17.04.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, Община Русе, с прогнозен приход в общ размер на 34934,00 лв. (тридесет и четири хиляди деветстотин тридесет и четири лева), без дължими данъци и такси.

            2. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе, от една страна и Цветан Илиев Цветанов и Галина Йорданова Цветанова, от друга страна, чрез изкупуване дела на общината, представляващ 1/3 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 63427.5.476 по КККР на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Бояна“ №2, целият с площ от 286 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м ), а съгласно кадастралния план на град Русе, представляващ ПИ №5116, кв. 765, заедно с 1/3 ид.ч. от изградената в имота сграда с идентификатор 63427.5.476.1, цялата със застроена площ от 72 кв.м., на един етаж, с избен етаж от 47,13 кв.м., с вход за етажа и два входа за избата, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, предмет на Акт №7422/14.04.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под №89, том 12, вх. рег. №4625/17.04.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, Община Русе, от другите съсобственици Цветан Илиев Цветанов и Галина Йорданова Цветанова, срещу заплащане на цена в общ  размер на 34934,00 лв. (тридесет и четири хиляди деветстотин тридесет и четири лева), без дължими данъци и такси. Данъците и таксите са за сметка на купувачите.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)