Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 35 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 35
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА, както и във връзка с изисквания на Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., Общинският съвет реши:

1. Одобрява разходите, заложени в бюджета на проект „Подобряване на достъпа на Еврорегион Русе Гюргево до паневропейски коридор №9“, предназначени за собствено съфинансиране, равняващи се на 3,00% от общите допустими разходи на Водещият партньор, записани в лист три – „Източници на финансиране“ на одобрения бюджет
2. Декларира наличието на средства за финансиране на дейностите по проекта, до възстановяването им от програмата.
3. Определя длъжностите на екипа за управление на проекта, както следва:
• Ръководител на проекта;
• Финансов експерт;
• Юрист;
• Строителен инженер
• Инженер „Пътна инфраструктура“;
• Експерт „Транспорт“;
• Експерт „Информационни технологии“;
• Експерт „Обществени поръчки“;
• Помощник-ръководител

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)