Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 35 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Протокол №25/07.10.2015 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-25/08.07.2015 г. от ЕТ „Атанасов – Атанас Атанасов“, Общински съвет – Русе реши:

1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка до имот с идентификатор 63427.183.22 в местност „Над линията“, землище на гр. Русе през поземлени имоти с идентификатори 63427.181.18 и 63427.181.19 – общинска публична собственост с начин на трайно ползване „Полски пътища“.
Решението може да се оспори в 30–дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)