Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 35 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№30-4123-3#1/18.09.2019г. и УТ-27-69/17.10.2018г. от „АРТЕМИДА МОДЕЛС РУСЕ“ООД,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 47336.10.331 и 47336.10.70, находящи  се  в  местността   „Вехтите лозя“, в землището на гр. Мартен, Община Русе, като с плана се определи смесена многофункционална  зона за застрояване /Смф2/ с плътност на застрояване до 50%, коефициент на интензивност на застрояването – до 2,  озеленена площ – минимум 20% и височина на застрояването – до 15 метра. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ (включително и план-схема за комуникационно-транспортно обслужване). Да се спазят изискванията на чл.6 от закона за пътищата;
  2. Разрешава изработване  на подробен устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 47336.10.331 и 47336.10.70, находящи  се  в  местността   „Вехтите лозя“, в землището на гр. Мартен, Община Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)