Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 35 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и заявление с вх.№УТ-27-90 от 05.09.2023г. от Ивелин Георгиев Борисов, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатори 02796.504.24, 02796.504.25, 02796.504.26, намиращи се в местност „Над село“, в землището на с. Басарбово, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ. С проекта ПУП – ПЗ да се определи  Вилна зона – „Зона (Ов)“, съгласно предвижданията на ОУПО – Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. С приложената скица-предложение да се предвиди ново застрояване опрелено с ограничителни линии на застрояване, разположени на разстояние 25,00 м от Републикански път III-501, на 4.00 м от южната имотна граница и съвпадащи с имотните граници на север и изток.

Да се съобразят изискванията и условията посочени в съгласувателнo писмo с рег. №К-EDN-4572#1 от 02.10.2023 г. на „ЕРП Север“ АД и Рег.№ К-3215#1 от 04.10.2023 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.

ПУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване на изискванията на Наредба №7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Решението подлежи на разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)