Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 350 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Протокол №16/10.08.2016 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-16/09.06.2016 г. от ЕТ „Дием – Дичо Дичев“, Общинският съвет реши:
1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ЕПО 20 кV до имот с идентификатор 63427.318.203 и кабел средно напрежение към МТП – 300 кVА „Тракторен стан“ в имот с идентификатор 63427.318.167 в м. „Гърков дол“, землище на гр. Русе през следните имоти: ПИ 63427.318.210 с НТП „Др. вид производствен, складов терен“- държавна частна собственост; ПИ 63427.318.211 с НТП „Местен път“ – общинска собственост; ПИ 63427.318.203 и 63427.318.167 с НТП“За стопански двор“ – собственост на възложителя и ПИ 63427.318.181 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска собственост.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)