Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 350 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Приема изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на  граждани с установени жилищни нужди, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №82, прието с протокол №6/21.02.2020 г., както следва:

1.1. премахва от раздел А.Апартаменти точка №1428 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, блок 302, вход 6, етаж 2, ап. 5, предмет на АЧОС №1888/13.05.1998 г.;

1.2. премахва от раздел А.Апартаменти точка №1406 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, блок 213, вход 2, етаж 4, ап. 6, предмет на АЧОС №2289/23.10.1998 г.;

1.3. премахва от раздел А.Апартаменти точка №40 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, бул. „Мидия Енос“ №3, блок „Булаир“, етаж 1, ап. „Д“, предмет на АЧОС №8721/19.10.2018 г.;

1.4. премахва от раздел Б.Къщи точка №129 – жилищен имот, представляващ етаж от сграда, с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №161, етаж 2, предмет на АЧОС №6/05.04.1995 г.;

1.5. премахва от раздел Б.Къщи точка №43 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №83, предмет на АЧОС №3870/06.06.2002 г.

2. Приема допълнение на Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №82, прието с протокол №6/21.02.2020 г., както следва:

2.1. създава нова точка №146 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, блок 302, вход 6, етаж 2, ап. 5, предмет на АЧОС №1888/13.05.1998 г.;

2.2.  създава нова точка №147 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, блок 213, вход 2, етаж 4, ап. 6, предмет на АЧОС №2289/23.10.1998 г.;

2.3. създава нова точка №148 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, бул. „Мидия Енос“ №3, блок „Булаир“, етаж 1, ап. „Д“, предмет на АЧОС №8721/19.10.2018 г.;

2.4. създава нова точка №149 – жилищен имот, представляващ етаж от сграда, с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №161, етаж 2, предмет на АЧОС №6/05.04.1995 г.;

2.5. създава нова точка №150 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №83, предмет на АЧОС №3870/06.06.2002 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)