Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 350

РЕШЕНИЕ № 350
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2008г. със сумата
433 929 лв.
1. ПРИХОДИ
Неданъчни приходи
§ 24 04 Приходи от продажба на услуги + 5 000 лв.
Регионален исторически музей
Други неданъчни приходи
§ 36 19 Други неданъчни приходи + 18 140 лв.
ОУ „Олимпи Панов ” 3 000 лв.
СОУ за европейски езици 40 лв.
Регион.ист.музей 15 100 лв.
§ 37 02 Внесен данък върху приходи…. – 191 лв.
Взаимоотношения с ЦБ
§ 31 13 Целеви трансфери за капиталови разходи + 540 402 лв.
Трансфери между бюджетни сметки
§ 61 02 Предоставени трансфери – 129 422 лв.
М-во на труда и соц.политика 99 673 лв.
Художествени проекти 19 749 лв.
Драмотичен театър 5 000 лв.
О Ф Д 5 000 лв.
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 г. + 433 929 лв.
РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация
§ 10 30 Текущ ремонт – 10 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 10 11 Храна + 31 500 лв.
ЦДГ „Незабравка” 8 000 лв.
ЦДГ „Звездица” 10 000 лв.
ЦДГ „Пинокио” 4 000 лв.
ЦДГ „Здравец” 5 000 лв.
ЦДГ „Чучулига” 1 500 лв.
ЦДГ „Русалка” 3 000 лв.
§ 10 15 Материали + 1 655 лв.
ЦДГ „Звездица” 1 655 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 82 600 лв.
ЦДГ „Радост” 8 000 лв.
ЦДГ „Незабравка” 18 000 лв.
ЦДГ „Ралица” 15 600 лв.
ЦДГ „Пинокио” 12 000 лв.
ЦДГ „Здравец” 10 000 лв.
ЦДГ „Чучулига” 9 000 лв.
ЦДГ „Русалка” 2 000 лв.
ОДЗ с.Николово 8 000 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 9 000 лв.
ЦДГ „Пинокио” 9 000 лв.
Всичко за дейност + 124 755 лв.
Дейност 321 Специални училища – Дофинансиране
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 1 428 лв.
Дейност 322 Общообразователни училища – Дофинансиране
§ 10 15 Материали + 39 лв.
СОУ за европейски езици 39 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 28 811 лв.
ОУ „Н.Обретенов” 4 535 лв.
ОУ Ново село 4 998 лв.
ОУ Тетово 6 069 лв.
ОУ Николово 4 284 лв.
ОУ Семерджиево 8 211 лв.
ОУ Хотанца 714 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 47 910 лв.
СОУ „В.Левски” – 30 000 лв.
ОУ „Олимпи Панов ” 2 910 лв.
АГ „Гео Милев” – 2 000 лв.
ОУ гр. Мартен – 14 000 лв.
ОУ кв.Долапите – 3 000 лв.
§ 10 98 Други некласифицирани разходи 0 лв.
П-да „Училище, музика, театър” – 10 000 ( за § 61 02 )
П-да „Училище, музика, театър” + 10 000 ( от д-ст.122 § 10 30 )
Всичко за дейност + 76 760 лв.
Дейност 389 Други дейности по образованието – Дофинансиране
§ 01 01 Заплати по трудови правоотношения + 14 537 лв.
ОУ Долапите 3 963 лв.
ОУ Николово 3 560 лв.
ОУ Семерджиево 3 438 лв.
ОУ Ново село 3 576 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО + 2 316 лв.
ОУ Долапите 631 лв.
ОУ Николово 542 лв.
ОУ Семерджиево 560 лв.
ОУ Ново село 583 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски + 480 лв.
ОУ Долапите 144 лв.
ОУ Николово 128 лв.
ОУ Семерджиево 123 лв.
ОУ Ново село 85 лв.
§ 05 80 Вноски за доп.зад.осиг.от работодателя + 83 лв.
ОУ Николово 39 лв.
ОУ Ново село 44 лв.
§ 10 13 Постелен инвентар и облекло + 1 000 лв.
ОУ Долапите 250 лв.
ОУ Николово 250 лв.
ОУ Семерджиево 250 лв.
ОУ Ново село 250 лв.
§ 10 15 Материали ( Собствен бюджет ) + 3 755 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия ( Собствен бюджет ) + 10 465 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 5 655 лв.
Собствен бюджет 3 855 лв.
ОУ Долапите 450 лв.
ОУ Николово 450 лв.
ОУ Семерджиево 450 лв.
ОУ Ново село 450 лв.
Всичко за дейност + 38 291 лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
§ 10 30 Текущ ремонт -122 095 лв.
§ 10 20 Външни услуги – 50 400 лв.
Всичко за дейност – 172 495 лв.
Дейност 621 Управление и контрол по опазване на околната среда
§ 10 20 Външни услуги – 101 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 737 Оркестри и ансамбли
§ 10 15 Материали – 1 800 лв.
Дейност 738 Читалища – Дофинансиране
§ 45 00 Субсидии за орг.с нестоп цел + 15 000 лв.
Дейност 739 Музеи и художествени галерии – Дофинансиране
§ 10 15 Материали + 4 000 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 5 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 8 000 лв.
§ 10 51 Разходи за командировки + 3 000 лв.
Всичко за дейност + 20 000 лв.
Дейност 759 Други дейности по културата
§ 10 98 Други некласифицирани разходи – 19 749 лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
Общински детски център за култура и изкуство
§ 10 15 Материали + 5 000 лв.
Общински младежки дом
§ 10 98 Други некласифицирани разходи + 3 000 лв.
Международен конкурс „Северно сияние”

Всичко НАМАЛЕНИЕ на текущият бюджет : – 20 810 лв.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация
§ 51 00 Основен ремонт
Обект: „Ремонт сграда на кметство в ДЗС” – 500 лв.
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Газификация на сградата на ул.”Княжеска” № 8” + 47 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер
Обект: „Компютърна система ЦДГ „Звездица” – 115 лв.
§ 52 03 -Придобиване на друго оборудване
Обект: „Ел.миксер с 3 приставки ЦДГ „Звездица” – 800 лв.
Обект: „ Хладилен шкаф ЦДГ „Звездица” – 740 лв.
Обект: „Ел.помпи за отопл. инсталация ЦДГ „Детелина” – 4 бр. + 10 200 лв.
Дейност 322 Общообразователни училища – Дофинансиране
§ 51 00 Основен ремонт
Обект: „Ремонт на спортна зала за физк. салон на ОУ „В. Априлов” – 4 150 лв.
Обект: „Ремонт съблекалните на физк. салон на ОУ „В. Априлов” + 4 150 лв.
Обект: „Енергоефективно саниране сградата на
СОУ за Европейски езици„Константин К.Философ” + 136 723 лв.
Обект: „Енергоефективно саниране сградата на
СОУПНЕ „Фридрих Шилер” + 180 000 лв.
Обект: „Енергоефективно саниране сградата на
МГ „Баба Тонка” + 80 000 лв.
Обект: „Енергоефективно саниране сградата на
СОУ „Васил Левски” + 261 681 лв.
Обект: „Енергоефективно саниране сградата на
ОУ „Любен Каравелов” + 96 000 лв.
Обект: „Енергоефективно саниране сградата на
ОУ „Братя Миладинови” + 173 600 лв.
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер
Обект: „Компютърна система ОУ „Н.Обретенов” – 1 160 лв.
Обект: „Компютърна система АГ „Гео Милев” + 2 000 лв.
§ 52 03 -Придобиване на друго оборудване
Обект:” Климатик – 4 бр. „Н.Обретенов” – 3 375 лв.
Обект:” Климатик – 4 бр СОУ „К.К.Философ” – 3 000 лв.
Обект: „Копирна машина СОУ „К.К.Философ” + 3 000 лв.
§ 53 01 Придобиване на програмни продукти
Обект: „ Програмен продукт ОУ „Отец Паисий” + 500 лв.
Дейност 324 Спортни училища
§ 51 00 Основен ремонт
Обект: „Енергоефективно саниране сградата на
Спортно училище „М-р Атанас Узунов” + 152 800 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект:” Дялово участие в Красива България” – 99 673 лв.
Обект: „Дялово участие на Общината в проекти
от Европейските фондове” – 47 000 лв.

ФУНАКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 737 Оркестри и ансамбли
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер
Обект: „Преносим компютър 1 бр. Духов оркестър” + 1 800 лв.
Дейност 739 Музеи и художествени галерии Дофинансиране
§ 52 03 -Придобиване на друго оборудва
Обект:” Климатик – 2 бр. Регионален исторически музей” – 2 402 лв.
Обект:” Отоплителна камина с водна риза – 1 бр. РИМ” + 2 402 лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер
Обект: „Компютърни системи – 2 бр. ОДЦКИ” – 5 000 лв.
§ 52 03 -Придобиване на друго оборудване
Обект: „Усилватели АА- 1000 – 8 бр. – ОП „ППС” + 11 200 лв.
§ 52 04 Придобиване на транспортни средства
Обект: „Багер тип JSB – ОП „ППС” + 17 600 лв.
Обект: „ Газови уредби на метан за камиони ОП „ППС” – 17 600 лв.
ВСИЧКО КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ + 454 739 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 г. + 433 929 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)