Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 351 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, с чл. 11, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на Министерството на образованието, младежта и науката (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 17 от 28.02.2012г.), Общински съвет реши:

1. Допълва и изменя Решение № 331, прието с Протокол № 15/ 20.09.2012г. на Общински съвет Русе, както следва:
В т.1 се правят следните допълнения и изменения:

 ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. Николово

Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
V- VI
14
4
Всичко
14
4

СОУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Русе

Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
X
16
2
Всичко
16
2

АГ “Гео Милев” гр.Русе

Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
ХI
17
1
Всичко
17
1

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)