Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 351 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-36/12.07.16 от Михаил Иванов Ханджиев, Общинският съвет реши:
1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 63427.299.38 и 63427.299.39, находящи се в местността „Саръ баир“, гр. Русе;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 63427.299.38 и 63427.299.39, находящи се в местността „Саръ баир“, гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)