Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 351 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 45а, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, както следва:

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „семейства“ се  поставя наклонена черта и се добавя „домакинства“;

2. В ал. 1, т. 3 думата „пет“ се заменя с „три“;

3. В ал.1, т. 4 се заличава текстът „не са настанявани в жилища – общинска собственост и“;

4. В ал. 1, т. 5 текстът „моторни превозни средства“ се заменя с текста „повече от едно моторно превозно средство“ и се допълва изречение второ: „Лицата отговарят на изискването ако моторното превозно средство е с дата на първа регистрация над 10 години преди подаване на заявлението.“;

5. В ал.1, т. 6 се изменя така: „имат среден месечен брутен доход на член от семейството/ домакинството през последните дванадесет месеца, не повече от една минимална работна заплата умножена с коефициент 1,4“.

6. В ал.1, т. 7 след думата „години“ се поставя запетая и се добавя текста: „с изключение на лицата напуснали социални услуги за резидентна грижа“

7. В ал. 2, т. 1 се изменя така „Копие от свидетелство за регистрация на притежавани моторни превозни средства от членовете на семейството/домакинството”;

8. В ал. 2, се допълва нова т. 5 със следния текст: „Други документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1;

9. В ал. 3 след думата „Информацията“ се добавя текста „за притежавани недвижими имоти, извършени разпоредителни сделки и“

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1.В ал. 1 след думата „семействата“ се поставя наклонена черта и се добавя думата„домакинствата“;

2. В ал.1, т. 1 се заличава;

3. Точки 2, 3, 4 и 5 придобиват нова номерация, съответно 1, 2, 3 и 4 и след всяка цифра се допълва съответно текст: „ Първа група“, „Втора група“, „Трета група“ и „Четвърта група“;

4. В новата четвърта група цифрата „4“ се заменя с цифрата „3“

5. В ал. 2 цифрите  „2 и 3“ се заменят с цифрите „ 1 и 2“

6. В ал. 3 досегашната точка 1, става т. 2;

7. В ал. 3, се създава нова  т. 1: „семейства, в които един от членовете е с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане“;

8. В ал. 3, досегашната т. 5 става т. 6

9. В ал. 3, се създава нова т. 5. „лица, напуснали социални услуги за резидентна грижа“ ;

§ 3. В чл. 5, се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 текстът в „В общината“ се заменя с текста „В общинско предприятие  „Управление на общински имоти“.

2.В ал. 2‚ текстът „кмета на общината“ се заменя с текста „директора на предприятието“ ;

2. В ал. 2, т. 3 в края на текста се добавя „ и т. 4“;

3. В ал. 2 се допълва нова т. 5 със следния текст „материално положение по чл. 3, ал. 1, т. 6 (общ брутен доход на членовете на семейството/домакинството за предходните дванадесет месеца, формиран от възнаграждения по трудови и служебни правоотношения, възнаграждения по договори за контрол и управление на предприятия, пенсии, парични обезщетения за временна неработоспособност, парични обезщетения за безработица, помощи по Закона за социално подпомагане, помощи по Закона за семейни помощи за деца, добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, наем, аренда, възнаграждения по граждански и търговски договори, авторски и лицензионни възнаграждения, получавани издръжки и други).

4. Допълват се нови алинеи 3, 4 и 5, както следва

„(3) Заявлението и декларацията се подават до кмета на общината чрез Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ лично от заявителя.

(4) Представените копия от документи се заверяват собственоръчно от заявителя/декларатора.

(5) Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ и комисията по чл. 6 може да изискват допълнително документи за установяване на сочените в декларацията обстоятелства, да събират служебно такива, както и да извършват проверки по настоящ адрес на заявителя. Когато следва да се представят допълнително документи, на заявителя се определя срок, съобразен със сроковете за издаването им.“

§ 4. В чл. 6, се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, думите „трима“ и „един“ се заменят с думата „двама“;

2. В ал. 4, т. 1 думата „ двумесечен“ се заменя с думата „тримесечен“;

3. В ал. 5 текстът „поне веднъж месечно“ се заменя с текста  „ежемесечно, с изключение на месец август“ и се допълва ново изречение трето, както следва: „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки член.“

§ 5.В чл. 8. ал. 1 се отменя.

§ 6.В чл. 12, се отменят т. 2 от ал. 1 и ал.3.

§ 7.В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашната ал. 3 се отменя.

2. Допълват се нови ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, както следва:

„(2) Право да кандидатстват за настаняване в резервни жилища имат граждани и техните семейства, по отношение на които освен посочените в ал. 1 предпоставки са налице и следните условия:

1. не притежават жилище, вила, идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване на територията на Община Русе;

2. не са носители  на  вещно право на ползване върху жилищен или вилен имот по т. 1;

3. имат доход на член от семейството/домакинството не повече от минимална работна заплата месечно през последните дванадесет месеца;

4. имат настоящ адрес в Община  Русе през последните две години, с изключение на лицата напуснали социални услуги за резидентна грижа;

(3) Обстоятелствата по ал. 2, т. 3  се установяват с декларация на заявителя, към която  се прилагат документи, удостоверяващи декларираните данни.

(4) В случаите на ал.1, т. 2, комисията по чл. 6 може да поиска служебно, становище от „Дирекция „Хуманитарни дейности“ за характера на здравословния или социален проблем на заявителя и необходимостта да бъде предоставено резервно жилище.

(5) Настаняването се извършва по реда и условията, определени в чл. 22, чл. 25, и чл. 27.

(6) След изтичане на срока за настаняване, в случай, че не са отпаднали условията на ал. 2 и едновременно с това настаненото лице и неговото семейство/домакинство отговарят на условията по чл. 3, същото може да бъде настанено в жилище за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди при наличие на свободно жилище

(7)Настаняването се извършва въз основа на заявление и декларация по чл. 5, ал. 2, без да се определя група за жилищна нужда.

(8) Преценката за наличието на обстоятелствата по чл. 3 и чл. 14 се извършва от комисията по чл. 6.

(9) При положително становище от комисията кметът на общината издава заповед за настаняване.“

§ 8.В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1, т. 3 се изменя така „квалифицирани специалисти от особено значение за общината, в предприятия, учреждения, организации на територията на общината, ако те и членовете на семейството/домакинството им не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти на територията на община  Русе.“

2. Досегашната ал. 2 се отменя

3. Допълват се нови алинеи 2, 3, 4, 5, 6 и 7, както следва:

„ (2) Кандидатстването за настаняване под наем във ведомствено жилище се извършва въз основа на заявление и декларация по образец, утвърден от директора на ОП „УОИ“.

(3) В декларацията се посочват:

1.броят, имената по документ за самоличност, ЕГН или ЛНЧ, местоработата и адресната регистрация (постоянен и настоящ адрес) на членовете на семейството/домакинството;

2. длъжността, която лицето заема;

3. продължителността на служебния/трудовия стаж в съответната организация и срокът на трудовото правоотношение;

4. данни за имотното състояние  на кандидатстващия ;

(4) Към заявлението се прилага и становище от прекия ръководител на кандидатстващия служител.  

(5) Настаняването се извършва по реда и условията, определени в чл. 22 – чл. 30.

(6) Постъпилите заявления и декларации за настаняване във ведомствено жилище се разглеждат от комисията по чл. 6, която одобрява и класира кандидатите, които да бъдат предложени на кмета на общината за настаняване във ведомствено жилище и тези, на които да се откаже.

§ 9.В чл. 16, ал. 3,  текстът след второто изречение се отменя.

§ 10. В чл. 17 след думата  „семейството“ се поставя наклонена черта и се допълва думата „домакинството“.

§ 11. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т.1, 2 и 3 се изменят, като следва:

„1. за едночленно или двучленно семейство без деца или самотен родител с дете до 10 години  – едностайно жилище;

2. за тричленно  семейство/домакинство или самотен родител с дете над  10 години  – двустайно жилище;

3. за четиричленно семейство/домакинство – тристайно жилище;

2. Допълва се нова т. 4. „за семейство/домакинство с 5 или повече члена – четиристайно жилище;“

3. В ал. 2 текстът „необходимата жилищата площ“ се заменя с текста „нормите за жилищно задоволяване“

4. В ал. 3 след думата „семейството“ се поставя наклонена черта и се допълва думата „домакинството“ и текстът„ площ (стая) до 15 кв.м.“ се заменя с думата „стая“.

§ 12. В чл. 23, ал. 2 след думата „семейства“ се поставя наклонена черта и се допълва думата „домакинства“.

    
    

§ 13.В чл. 25, ал. 3 числото „10“ се заменя с „5“.

§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 наемните цени по т.1,2,3, 4 и 5 се изменят, като следва:

„1. Първа зона – 1,50 лева;

2. Втора зона – 1,40лева;

3. Трета зона – 1,10 лева;

4. Четвърта зона – 0,90лева;

5. Пета зона – 0,70лева.“

2. В ал. 3 наемната цена от „1,10 лв.“ става „2,00 лв.“

3. Ал. 4 се отменя.

§ 15. В чл. 28, ал. 1 след думата „семейството“ се поставя наклонена черта и се допълва думата „домакинството“.

§ 16. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се допълват нови точки 12, 13 и 14, както следва:

„12.подадено писмено  заявление от наемателя;

13.декларирани неверни обстоятелства в декларацията по чл. 26 от Наредба № 6 на Общински съвет – Русе;

14.освидетелстване на предоставения жилищен имот като негоден за обитаване.“

2. Ал. 3 се изменя така „Издадената заповед по ал. 2 се съобщава на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

3. В ал. 4 след „т. 2“ се допълва и „т. 14“ и текстът „отговаря на условията за настаняване“ се заменя с текста „и членовете на неговото семейство/домакинство отговарят на условията на чл. 3, ал. 1 от настоящата наредба и през периода на наемното правоотношение са спазвали клаузите на подписания между тях и Община Русе договор за отдаване под наем.“

§ 17. Параграф 1 от ДР към наредбата се изменя така:
§ 1. „Семейство“ по смисъла на тази наредба включва:

а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени) с изключение на сключилите брак;

б) съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени) с изключение на сключилите брак;

в) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени) с изключение на сключилите брак.

§ 18.В § 5 след думата съпрузите се допълва текста съвместно живеещите родители без сключен граждански брак, които живеят на един настоящ адрес“.

ПРЕХОДНИ И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 19. Наемните цени, приети с настоящата наредба влизат в сила от 01.01.2021 год.

§ 20. Подадените преди 01.01.2021 г. и неразгледани заявления се разглеждат по реда и условията на настоящата наредба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)