Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 351

РЕШЕНИЕ № 351

Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

 

       На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА, чл.18 от ЗОбБ и чл.6,  ал.4 от ПМС 175/ 24.07.2007г., Общинският съвет реши:

  1. Утвърждава нова средна месечна брутна работна заплата на едно  лице от персонала  за „Местни дейности – функция Култура”, считано от 01.12.2008 год., както следва :

 

 

                     дейности

Численост
по решение
на ОбС към
01.07.2008г.
   (броя)

БИЛО
съгласно Прило-
жение№ 16 по
т.VI от Реш. №83
от 28.02.2008г.

СТАВА,
считано от
01.12.2008г.
    (лева)

1. Дейност 737 „Оркестри и ансамбли”
                  (Общински духов оркестър)

      21

      494

      543

2.Дейност 741 „Радиотранслационни
                     възли”(Радио Русе)

        4

      455

      500

3.Дейност 759 „Др.д-сти по културата-
Клуб на дейците на културата”

        2

      484

      532

    2. Задължава Кмета на Община Русе със заповед да направи корекция на бюджета по дейности и параграфи, съгласно утвърдените с това решение  нови   средни месечни брутни работни заплати .
 
    3.  Необходимите средства за заплати и осигуровки са за сметка на бюджетите на съответните дейности.