Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 352 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.3, т.4 и чл.26, ал.1, т.11 от Закона за управление на отпадъците, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се изгради съоръжение – инсталация за оползотворяване на отпадъци преди депонирането им върху терен – собственост на Община Русе, представляващ ПИ с идентификатор 63427.92.7 по кадастралната карта на гр.Русе, м. Под Ормана с площ 28 001 кв.м., предмет на АОС № 5680/2009 г. при условията на учредено право на строеж. Съоръжението да бъде собственост на финансиращия частен партньор.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подкрепи пред Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе решение в съответствие с т.1 на настоящото решение.
3. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както намери за добре и с оглед запазване на интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)