Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 352 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№ УТ-27-43/12.08.16 от „Теленор България“ЕАД, Общинският съвет реши:
1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на имот № 503.1323 по плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак“4,5 с. Николово, Община Русе;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на имот № 503.1323 по плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак“4,5 с. Николово, Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)