Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 352 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за общинска собственост,  Общинският съвет реши:

 1. Предоставят за управление на кметство с. Червена вода за срок от 5 /пет/ години следните имоти – общинска собственост, земеделски земи в землището на с. Червена вода, Община Русе както следва:
 2. Полска култура с площ от 19,777 дка в местността Гераните, имот № 000398, описан в АОС № 5728/12.03.2009 г.;
 3. Нива с площ от 11,120 дка в местността Червен баир, имот ПИ № 80460.301.402, стар (№000402)описан в АОС № 9223/25.06.2019г.;
 4. Полска култура с площ от 35,968 дка в местността Червен баир, имот № 000492, описан в АОС № 5730/12.03.2009 г.;
 5. Полска култура с площ от 23,934 дка в местността Аблановско, имот № 061012, описан в АОС № 5731/12.03.2009 г.;
 6. Полска култура с площ от 8,496 дка в местността Седлото, имот № 063010, описан в АОС № 5732/12.03.2009 г.;
 7. Полска култура с площ от 5,299 дка в местността Панаира, имот № 096007, описан в АОС № 5733/12.03.2009 г.;
 8. Полска култура с площ от 5,024 дка в местността Панаира, имот № 097006, описан в АОС № 5734/12.03.2009 г.;
 9. Полска култура с площ от 32,678 дка в местността Червен баир, имот № 105012, описан в АОС № 5735/12.03.2009 г.;
 10. Полска култура с площ от 35,399 дка в местността Разсадника, имот № 132018, описан в АОС № 5736/12.03.2009 г.;
 11. Полска култура с площ от 21,693 дка в местността Среден баир, имот № 147014, описан в АОС № 5737/12.03.2009 г.;
 12. Полска култура с площ от 49,372 дка в местността Орловица, имот № 183021, описан в АОС № 5738/12.03.2009 г.;
 13. Полска култура с площ от 67,310 дка в местността Орловица, имот № 184001, описан в АОС № 5739/12.03.2009 г.;
 14. Полска култура с площ от 71,727 дка в местността Орловица, имот № 184002, описан в АОС № 5740/12.03.2009 г.;
 15. Полска култура с площ от 120,735 дка в местността Орловица, имот № 185024, описан в АОС № 5741/12.03.2009 г.;
 16. Полска култура с площ от 165,343 дка в местността Орловица, имот № 185025, описан в АОС № 5742/12.03.2009 година.
 17. Осемдесет процента (80%) от приходите, придобити от отдаването под наем на посочените в т. 1 земеделските земи за всяка година през време на предоставянето за управление на кметство с. Червена вода,  да се превеждат по банкова сметка на кметството. Преведените средства да бъдат използвани от кметство с. Червена вода за изпълнение на следните дейности от местно значение:
  1. За дейности от местно значение, свързани с потребностите на местната общност 75 % включващи:

–  изграждане, управление, ремонт и реконструкция на обекти – културни, спортни, административни, зони за отдих, спорт и други;

-подобряване на инфраструктурата – улици, тротоари, площади и други.

2.2. За дейности и потребности на НЧ „Тома Кърджиев – 1873“ с. Червена вода – 25 % включващи:

– развитие на самодейни състави с участие на деца;

– лятна читалня;

– мероприятия с абитуриенти – срещи с преподаватели от ВУЗ и работодатели свързани с професионалната им ориентация;

– отбелязване на празници и годишни от местно и национално значение;

– подпомагане на тренировъчна и спортно-състезателна дейност на учащи.

 • Задължава кмета на кметство с. Червена вода ежегодно до 10 декември да информира местната общност за изразходваните средства чрез интернет/Фейсбук страницата на кметството и в други местни средства за масово осведомяване.
 • Задължава кмета на кметство с. Червена вода ежегодно до 15 декември да предоставя финансов отчет за извършените разходи, включващ копия на заверените финансово – отчетни документи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)