Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 353 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:
1. Създава комисия, която да подготви и внесе за разглеждане в Общински съвет – Русе Стратегия за реализация на електронно управление на Община Русе и план за изпълнение на тази стратегия в следния състав:
Председател: Димитър Генков – секретар на Община Русе
и членове: Васил Пенчев, Никола Михайлов, Иван Станев, Мариета Волф – общински съветници, Благовест Белчев – началник отдел „Административно обслужване“ и Никола Кибритев – директор на дирекция „Европейско развитие“.
При изпълнение на поставените задачи комисията провежда заседания, свикани от нейния председател. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове на комисията. Споровете се решават с гласуване, а решенията се вземат с мнозинство от ½ от присъстващите на заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)