Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 353 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб, на Сдружение „Смело сърце“, ЕИК 175775358, помещение с №1 и санитарен възел с площ от 29,87 кв. м, представляващо част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.2601.16.26, с трайно предназначение на самостоятелния обект – за делова и административна дейност, брой нива на обекта – едно, разположен в сграда №16, находяща се в поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.2601, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №99, ет. 0, предмет на АЧОС № 6950 от 18.04.2013 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер 15,77лв. без включен ДДС.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от съобщаването.                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)