Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 354 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и Протокол № 22/29.08.2012 г. на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – реконструкция на съществуваща мрежа ниско напрежение – кабел ниско напрежение от ТП „Хаджигенова чешма” до разпределителна касета, кабели ниско напрежение от разпределителна касета и въздушна мрежа ниско напрежение в местност „Хаджигенова чешма”, землище Русе.
Решението може да се оспори в 14 – дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)