Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 354 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение за зала за спортна стрелба – пневматика, с площ от 105,64 кв. м, разположено в приземния етаж на четириетажна монолитна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.6.241.3, със застроена площ на цялата сграда – 1087,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“, с начална тръжна месечна наемна цена – 169,00 лв. (Сто шестдесет и девет лева) без включен ДДС.
  2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение за зала за спортна подготовка – фитнес, с площ от 95,06 кв. м, разположено в приземния етаж на четириетажна монолитна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.6.241.3, със застроена площ на цялата сграда – 1087,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“, с начална тръжна месечна наемна цена – 109,00 лв. (Сто и девет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)