Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 354

РЕШЕНИЕ № 354
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 10, ал.4 и чл.44 от ЗНП, във връзка с чл.12 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.1, т.т.3 и 18; ал.5 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2, общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от училища ПОС, както следва:
1. ОУ „Братя Миладинови ”- Русе
Две класни стаи на партерен етаж за частно училище с обща полезна площ 104,00 кв.м и начална месечна наемна цена 250,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.18; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2. 2. ОУ “Ангел Кънчев” – Русе
Самостоятелно помещение извън сградата на училището, обособено за ученически бюфет/стол/ с полезна площ 145,00 кв.м и начална месечна наемна цена 520,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3 и ал.5; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2.
3. ОУ “ Св.св. Кирил и Методий”- с.Семерджиево
Помещение в училището, обособено за ученически бюфет с полезна площ 40,00 кв.м и начална месечна наемна цена 82,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3 и ал.5; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2.
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по т.І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата, спечелили публично оповестения конкурс и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем със срок – пет години.