Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 355 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”, както следва:

 

№ на ПИ местност ползвател Стойност в лв. БС Площ кв. м.
1.  68  Над село  Васил Ангелов Трифонов  183,00  276  967
2.  125  Над село  Димо Минчев Димов  83,00  287  437
3.  84  Малък саджак  Боян Матеев Борисов  232,00  625,628  515
4.  7  Барбуков трап  Атанас Александров Карамаждраков  152,00  Община  807
5.  864  Липака 6  Йордан Енчев Генов  264,00  Община  454
6.  1512  Батмиш 3  Борис Цветков Борисов  273,00  Община  454
7.  1687  Батмиш 5  Донка Василева Сирашка  290,00  Община  500
8.  1839  Батмиш 2  Диана Димова Илиева  385,00  Община  664
9.  260  ДЗС-Птичарника  Михо Димитров Георгиев  403,00  Община  813
10.  261  ДЗС-Птичарника  Атанас Дончев Атанасов  401,00  Община  809

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)