Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 355 Прието с Протокол № 14/20.10.2016 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №37/22.06.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-2213/04.09.2015 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ IX-1045 в кв. 55 по плана на село Червена вода, Община Русея Общинският съвет реши:
1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 23,52 кв.м. по улична регулация, приобщен североизточно към УПИ IX-1045 в кв. 55 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе на Йордан Трифонов Данев, след заплащане на Община Русе цена в размер на 300,00 лв. (триста лева) и дължимите данъци и такси.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)