Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 355 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 1, 2 и 8, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за периода от 15.02.2021 г. до 05.03.2021 г. включително, за срок от 19 (Деветнадесет) календарни дни, на преместваеми обекти – частна общинска собственост – 30 броя павилиони за търговска дейност, с номера от 1 до 30 включително, всеки с размери 2,00 м/2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтирани в гр. Русе, зона „Б“ (пл. „Свобода“), в организиран в горепосочения период временен Мартенски базар, съгласно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 20.10.2020 г. и Разрешение за поставяне №120/20.10.2020 г. на Главния архитект на Община Русе, с начална тръжна наемна цена – 228,00 лв. (Двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС за всеки павилион за посочения по-горе период.
  2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 22.02.2021 г. до 02.03.2021 г. включително, за срок от девет календарни дни, в полза на Сдружение „Дете и пространство”, ЕИК 131333228, спрямо преместваем обект – павилион №31 – частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 20.10.2020 г. и Разрешение за поставяне №120/ 20.10.2020 г. на Главния архитект на Община Русе.
  3. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 15.02.2021 г. до 01.03.2021 г. включително, за срок от петнадесет календарни дни, в полза на Сдружение „Български червен кръст”, Булстат 000703415, спрямо преместваем обект – павилион №34 – частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 20.10.2020 г. и Разрешение за поставяне №120/ 20.10.2020 г. на Главния архитект на Община Русе.
    1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 22.02.2021 г. до 28.02.2021 г. включително, за срок от седем календарни дни, в полза на Сдружение „Приста скаут”, Булстат 204950030, спрямо преместваем обект – павилион №33 – частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 20.10.2020 г. и Разрешение за поставяне №120/ 20.10.2020 г. на Главния архитект на Община Русе.
    2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 15.02.2021 г. до 05.03.2021 г. включително, за срок от деветнадесет календарни дни, в полза на Сдружение “Развитие на социалния капитал“, ЕИК 177003362, спрямо преместваем обект – павилион №32 – частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 20.10.2020 г. и Разрешение за поставяне №120/ 20.10.2020 г. на Главния архитект на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)