Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 355

РЕШЕНИЕ № 355
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.40, ал.1, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от ЗОС, и чл.46 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 45 от ЗДС и чл. 61 от ППЗДС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие Община Русе да отправи предложение за извършване на замени на недвижими имоти – общинска собственост с недвижими имоти – държавна собственост, както следва:
1. Недвижим имот на закритото Помощно училище “Св.св. Кирил и Методий” гр. Русе по ул. „Йосиф Цанков” № 120, представлява УПИ ІІ-2037 с площ 8 770 кв.м. и построените в него: 1. Училищна сграда състояща се от два корпуса: учебен-на четири етажа със застроена площ 1 107 кв.м. и административен-на два етажа със застроена площ 485 кв.м. и 2. физкултурен салон-на един етаж със застроена площ 238 кв.м., актуван с акт за публична държавна собственост № 204/11.05.2000 г. под управление на Министерство на образованието и науката с недвижим имот по ул. “Църковна независимост” № 20, представляващ VІІ и Х-ти етажи от административна сграда, предоставени безвъзмездно за управление на Регионалния инспекторат по образованието-Русе /без стаи №№ 3 и 4 на Х-ти етаж предоставени на “БЗНС-НС”-Областно ръководство-Русе през 2005 г./, актувани с акт за частна общинска собственост № 1153/17.02.1997 г.
2. Недвижим имот по ул. „Борисова” № 6, в сутерена на жилищен блок, представляващ скривалище със застроена площ 155,63 кв.м., изградено в УПИ ІІ-655, кв. 901, актуван с акт за публична държавна собственост № 2714/16.09.2003 г. под управление на Министерство на извънредните ситуации с недвижим имот по ул. “Църковна независимост” № 20, представляващ VІІІ-ми етаж от административна сграда, предоставен за ползване на ТД „Гражданска защита” към Министерство на извънредните ситуации, актуван с акт за частна общинска собственост № 1153/17.02.1997 г.