Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 356 Прието с Протокол № 14/20.10.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, и протокол №9/18.08.2016 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1.Дава съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за изграждане на седеметажно жилищно застрояване с партерен обществено-обслужващ етаж, с височина 21.00 м., с разгъната застроена площ 2 610 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5349 по КККР, с площ 479 кв.м., с адрес: гр. Русе, ул. „Шести септември“ (на ъгъла с ул. „Неофит Бозвели“), предмет на АОС №8103/30.08.2016 г., на стойност 544 641,80 лева, без дължими данъци и такси.
2. Определя критерии за оценка на офертите, както следва:
2.1.Размер на обезщетението от бруто разгъната застроена площ на сградата във вид на жилища със съответните идеални части и от отстъпеното право на строеж – не по-малко от 20 %. Максимален брой точки – 70;
2.2.Срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата, заедно с изградената инфраструктура, тротоари, огради и др. – не повече от 24 месеца от издаване на разрешението за строеж. Броят, вида и размера на обектите се определят допълнително при проектиране на жилищната сграда. Максимален брой точки – 30.
3. Определя оценка на критериите, както следва:
3.1 Брой точки за размера на предложено обезщетение
Х1 = Офериран размер на обезщетението______ х 70
Максимално офериран размер на обезщетението
3.2 Брой точки за срока на изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата
Х2 = Минимален предложен срок за реализация х 30
Офериран срок за реализация
Всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на някоя от горепосочените формули се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
4.Определя оценка и класиране на офертите, както следва:
Оценяването на офертите на всички допуснати в конкурса кандидати се определя от получения общ бал, представляващ сбор от бала за всеки критерий, по следната формула:
Х = Х1 + Х2,
където
Х – Общ бал. Максимален общ бал = 100 точки;
Х1 – Брой точки за размера на предложено обезщетение;
Х2 – Брой точки за срока на изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата.
Класирането на офертите се извършва на базата на полученият общ бал.
Класирането се осъществява по възходящ ред на получената оценка, като на първо място се класира офертата с най-висок общ бал.
При равен брой точки, класиран по-напред е кандидатът, предложил по-висок размер на обезщетението. При невъзможност да бъде определен спечелил конкурсната процедура кандидат, съобразно посочения в предходното изречение критерий, се открива публичен търг с явно наддаване между участниците с конкуриращи се за първото място оферти. Стъпката на наддаване се определя в размер на 10 на сто от максимално оферирания размер на обезщетението. Последната служи за начална тръжна цена, от която да започне наддаването.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)