Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 356 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал. 1, б. „в“ и б. „к“ и 2 от ЗМДТ, чл.7, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 72 от ЗМДТ, чл. 12, ал. 14 от ЗАП, чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК),Общински съвет – Русе реши:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе както следва:
§ 1. Допълва чл. 53а както следва:

 1. създава се нова алинея 5 със следния текст: „За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса в размер на 100 лв.“
 2. създава се нова алинея 6 със следния текст: „За включване в списъка на превозните средства в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство се събира такса в размер на 10 лв.“
 3. създава се нова алинея 7 със следния текст: „За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса в размер на 100 лв.“
 4. създава се нова алинея 8 със следния текст: „За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса в размер на 10 лв.“
  § 2. В Глава Втора, Раздел XII чл. 53г, 53д, 53е и 53ж се преномерират и стават съответно 53д, 53е, 53ж и 53з, а чл. 53з от Раздел XIII се преномерира и става чл. 53и.
  § 3. В глава трета, чл. 59, ал.1, т. 23 се изменя както следва: „Приходи от провеждането на концерти и спектакли на съставите на ОбДЦКИ и ОМД с фиксиран вход и цени на билети, както следва:
  a) за пенсионери и учащи – 3 лв.
  б) за други граждани – 5 лв.“
  § 4. Създава нов параграф 29 в Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе със следния текст:
  „§29 За месеците, през които община Русе, попада в червена или в оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, за ползване на целодневни детски ясли и детски градини от децата, които не попадат в обхвата на задължителното предучилищно образование, родителите или настойниците дължат сумарна месечна такса по чл. 27, ал. 1, т. 1 от наредбата в размер на 10,00 лв. и такса в размер на 2,50 лв. за всеки присъствен ден. В този случай чл. 27, ал. 1, т. 1, т. 1.2 от наредбата не се прилага. Посоченото облекчение се ползва по желание на родителя след писмено уведомяване на директора, подадено в началото на периода на отсъствие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)