Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 356

РЕШЕНИЕ № 356
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.10, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС Русе, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на управление на Общински детски център за култура и изкуство – Русе за срок от 5 /пет/ години за следните общински имоти:
1. ул.”Борисова” № 51 – помещения в партера с площ 94,50 кв.м.- АОС № 3263/18.11.1999г.;
2. ул.”Борисова” № 16 – салон в сутеренен етаж във вх.”Б” със застр.площ 109,20 кв.м. – АПОС № 107/27.07.1995г.;
3. ул.”Хан Аспарух” № 27 – І-ви и ІІ-ри етаж с разгъната застроена площ 446 кв.м. – АПОС № 1877/13.05.1998г.; – ;
4. ул.”Околчица” № 9 – І-ви и ІІ-ри етаж с разгъната застроена площ 668 кв.м. – АПОС №1293/10.04.1997г;
5. ул.”Мария Луиза” № 19 – помещения в партера със застр.площ 636 кв.м. и 1,12 % ид.части от общите части на сградата – АОС № 1133/07.02.1997г.