Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 357 Прието с Протокол № 14/20.10.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и Протокол №30/29.10.2014 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на нова обществено-обслужваща сграда с размери 6,00/9,00 м. и застроена площ от 54 кв.м,, свободно разположена в югоизточната част на общински имот, представляващ УПИ II-1720, кв.120 по плана на град Мартен, ул. „Христо Смирненски“, при начална тръжна цена от 1558,90 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)