Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 357 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Русе реши:

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе както следва:
  § 1. Чл. 35, ал. 3 придобива следната редакция: „Връчването на предписанието за преместване на превозното средство се счита за изпълнено с поставяне на стикера. Срокът за преместване на ИУМПС е 14-дневен. Същият започва да тече от деня, следващ посочената на стикера дата на поставяне, и изтича в 24:00 часа на последния ден от 14-дневния срок“.
  § 2. Чл.36 отпадат думите „ …на които са поставени предписания за преместване…“
  § 3. В Чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
 2. Алинея 3 става: „ИУМПС, което е принудително преместено на площадка за разкомплектоване престоява на същата 3 месеца преди да започне дейността по неговото разкомплектоване.“
 3. Добавя се нова алинея 4 както следва: „Преди изтичане на срока по ал. 3 собственикът на ИУМПС може да го получи обратно след заплащане на разходите по принудителното му преместване и съхранение на лицата по чл. 41.“
 4. Досегашната алинея 4 става алинея 5 и се изменя по следния начин: „Изоставено регистрирано МПС, за което има влязла в сила заповед за принудително преместване и което е предадено на център за разкомплектоване на МПС и е изтекъл срока по ал. 3, не подлежи на връщане на собственика му.“
  § 4. В Чл. 39 досегашният текст става алинея 1 се добавя нова алинея 2 както следва: „В случай, че собственикът е получил обратно ИУМПС след заплащане на разходите по принудителното му преместване и съхранение на лицата по чл. 41 и се констатира, че същото е на място общинска или държавна собственост:
 5. се предават за разкомплектоване без да се преминава отново процедурата по тази глава;
 6. не подлежат на връщане;
 7. се налага санкция в двоен размер.“
  § 5. Чл. 41, т. 1 след думите „Събират, транспортират, приемат“ се поставя запетая и се добавя „съхраняват“.
  § 6. В Приложение № 2 към Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе изразът „в срок от 3 /три/ месеца“ се заменя с: „в срок от 14 /четиринадесет/ дни“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)