Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 357

РЕШЕНИЕ № 357
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 на ОбС-Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:

1. Отлага разглеждането на предложението за разпореждане с терен по ул. „Независимост” № 1А – УПИ VІ-3759 в кв.300 на гр. Русе за заседание на общинския съвет през месец януари 2008 г.
2. Кметът на Община Русе да организира социологическо допитване до русенските граждани и обсъждане с браншовите организации на архитектите и строителите, с цел конкретизиране на значимите обществени потребности, които бъдещото строителство върху терена следва да удовлетворява.
3. Да се направи комуникационно обследване на района, с оглед разширяване капацитета на съществуващия и създаване на нови улични връзки.
4. Да се проучи възможността за обвързване на завършването на Доходното сдание с реализацията на терена по ул.”Независимост” № 1А.