Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 358 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 и насоките в Изискванията за кандидатстване по покана за представяне на проектни предложения чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, схема: BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР“, Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“ на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с едно проектно предложение по схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“ на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г.
2. Поема ангажимент в случай на одобрение от УО на ОПРР на проектното предложение на Община Русе по схема „В подкрепа на следващия програмен период”, инвестиционните проекти от него да бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе и да се кандидатства с тях за финансиране по ОПРР през следващия програмен период 2014-2020г.
3. Община Русе поема ангажимент за осигуряване на финансиране за изграждане/реконструиране на подземната инфраструктура в периода до 2017г. за частта от обектите, където това се явява недопустима за финансиране дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)