Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 358 Прието с Протокол № 14/20.10.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 14, чл. 3, чл. 4, и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години, като офис, на част от масивна двуетажна сграда на сутерен – публична общинска собственост, която част представлява помещение с площ от 39,70 кв. м, разположено на етаж -1 в сградата, ситуирана в УПИ III-530-за обществено обслужващи сгради, от кв. 61, по плана на с.Тетово, Община Русе, (представляващ съобразно документ за собственост УПИ III-530-за кметство, от кв. 61 по плана на с. Тетово, Община Русе), описани в АПОС № 4252/09.09.2004 г., с начална месечна тръжна наемна цена 96,23 лв. (Деветдесет и шест лева и двадесет и три стотинки) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)