Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 358 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

§ 1. В член 1 след думата „постоянен“ се добавя „и настоящ“.

§ 2. Член 2 се изменя така:

„Чл. 2. Средствата се  предоставят на:

1. лица или семейства, които са в затруднено материално положение, за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни или социални потребности от жизненоважен характер и

2. родители/осиновители на новородено дете, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

§ 3. В чл. 3 думата „еднократно“ се заменя с думата „ежегодно“.

§ 4. Член 5 се изменя така:

„Чл. 5. Размерът на предоставената еднократна финансова помощ е:

  1. за помощта по чл. 2, т. 1 – до 1000 (хиляда) лева;
  2. за помощта по чл. 2, т. 2 – 150 лв. при раждане на второ дете и 400 лв. при раждане на близнаци.“

§ 5. В чл.  6 след думата „помощта“ се добавя „по чл. 2, т. 1“ 

§ 6. Чл. 7 се изменя по следния начин: „Еднократната помощ по чл. 2, т. 1 се отпуска на лица и семейства, за които са изчерпани всички възможности за самоиздръжка“.

 § 7. Член 8 се изменя така:

„Чл. 8. В Община Русе се водят регистри за предоставените еднократни финансови помощи за бюджетната година и за отпуснатите помощи за раждане на дете.“

§ 8. Член 9 се изменя така:

 „Чл. 9 (1)„Право на финансова помощ по чл. 2, т. 1 имат физически лица:

1. с постоянен и настоящ адрес на територията на община Русе не по-малко от една година преди подаването на искането

2. с доказани неотложни здравни, образователни и социални нужди;

3. имат доход на член на семейство през последните шест месеца не повече от определения размер на линията за бедност.

(2) Право на финансова помощ по чл. 2, т. 2 имат родителите/осиновителите:

1. които имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Русе и единият е с постоянен адрес не по-малко от една година към момента на раждане на детето;

2. които са навършили 18-годишна възраст към момента на раждане на детето;

3. и двамата родители да имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на искането.

§ 9. Текста на чл. 10, т. 1 се изменя така:

„Чл. 10.  Помощите по чл.2, т. 1 се предоставят в следните направления:

1. За задоволяване на неотложни социални потребности на лица и семейства, за животоспасяващи лечения, операции и лекарства, както и за помощ за справяне с последиците от бедствия, аварии и катастрофи. Не се отпуска финансова помощ за закупуването на лекарствени продукти, медицински изделия и др., за които е предвидено финансиране от бюджета на НЗОК.“

§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „помощ“ се добавя „по чл. 2, т. 1“

2. В ал. 2, т. 2, след думата „постоянен“ се добавя „и настоящ“

§ 11. В чл. 12, ал. 1 се поставя пето тире, както следва:

„- декларация, че за потребността, за която се иска финансиране, не е получено финансиране от други институции или организации. Когато е получено частично финансиране, същото следва да се декларира от заявителя.“

§ 12. Създава се нов член 12а:

„Чл. 12а (1) Еднократна парична помощ за новородено/осиновено дете се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец (Приложение 2)  в срок до навършване на шест месеца от раждането/осиновяването на детето.

(2) Заявлението-декларация трябва да бъде подписано и от двамата родители на детето, освен в случаите, в които в акта за раждане/осиновяване на детето не е вписан втори родител.

(3) Заявлението се подава от един от родителите (като се легитимира за това с лична карта) или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Към заявлението-декларация се прилагат следните документи:

1. Лични карти на родителите – за справка;

2. Влязло в сила решение  на съда за упражняване  на родителските права от единия от родителите при развод – заверено копие;

3. Влязло в сила решение на съда за допускане на пълно осиновяване (при осиновено дете – заверено копие;

4. Удостоверение за банкова сметка с титуляр на родителя, посочен в заявлението.“

§ 13. В чл. 14, ал.1 думата „два“ се заменя с „три“;

§ 14. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова алинея (2):

(2) Експерти от общината, определени със заповед на кмета, извършват служебна проверка за редовността на подадените документи, като заявителите се уведомяват за констатираните непълноти. В случай, че в дадения им срок лицата не представят изискуемите документи, заявленията не се разглеждат от комисията по чл. 13.

 (3) Експерти, определени със заповед на кмета,  извършват служебна проверка за наличието на изискуемите обстоятелства и изготвят доклад, който се предоставя на комисията не по-късно от 3 работни дни преди датата на заседанието. Докладът съдържа информация за:

  1. наличие или липса на пречки за отпускане на помощта, съгласно чл. 9.
  2. друга допълнителна информация за заявителите по чл. 2, т. 1 от наредбата и
  3. мотивирано предложение за отпускане или отказ за отпускане на помощта. 

(4) За отпускане на помощта по чл. 2, т. 1 се извършва и проверка на място за установяване на обстоятелствата, касаещи възникналата потребност за финансово подпомагане, като попълват формуляр за посещението.

2. Досегашната ал.2 става ал. 5.  

§ 15. Създава се нов член 14а:

„Чл. 14а. Заявленията за отпускане на помощи за раждане на дете се разглеждат от служители на общинска администрация, които извършват проверка за наличие или липса на пречки за предоставяне на помощта. Работата на експертите се отразява в доклад до кмета на община Русе, с който се предлага да се отпусне/откаже отпускането на помощта.  

§ 16. В член 15 се правят следните изменения и допълнения“:

1. В ал. 1 след думата „исканията“ се добавя „по чл. 2, т. 1“

2. В ал. 2 след текста „въз основа на решението на комисията“ се добавя запетая и текста: „респ. доклада по чл. 14а от настоящата наредба“ .

3. Създава се нова ал. 4, както следва:

„(4) Комисията  може да отпусне помощ за потребност, която е финансирана и от други институции и организации, когато помощта е искана за скъпоструващо лечение.“

§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. Изречение първо се изменя така: „Помощите се изплащат по банкова сметка с платежно нареждане или по изключение от касата на Община Русе.“

2. В изречение второ, накрая вместо точка се поставя запетая и се добавя текста „както и да се изплащат на траншове.“

§ 17. В член 18 „чл. 3 „ се заменя с „чл. 2, т. 1“.

§ 18. В член 19 след думата „помощ“  се добавя „по чл.2, т. 1“ и се добавя ново изречение, със следния текст: „По мотивирана преценка на комисията може да се отпусне помощ, когато е получена помощ и  от друга институция или организация за същата потребност.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 19. С настоящата наредба се утвърждава се образец на Приложение № 2 към чл. 12а от наредбата.

§ 20. Наредбата влиза в сила от 01.01.2021 г.

§ 21. Помощта по чл.2, т.1 се предоставя на децата, родени след 31.12.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)