Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 358

РЕШЕНИЕ № 358
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС, чл.44, ал.2 и ал.4 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1.Предоставя безвъзмездно право на ползване на Русенска Католическа Организация – КАРИТАС за срок от 5 (пет) години върху общински недвижим имот по ул. „Байкал” № 10, описан в акта за частна общинска собственост № 1757/05.01.1998г., за целите на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма ФАР с наименование „Предоставяне на възстановителни и рехабилитационни услуги за деца с увреждания на възраст 0-18 години от 7 специализирани институции от област Русе”.
2.Възлага на Кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години при одобряване на горепосоченото проектно предложение и след изтичане на срока, визиран в договора от 23.10.2000г., сключен между Община Русе и Русенска Католическа Организация – КАРИТАС. Договорът да бъде подписан след спечелване на проекта.