Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 359 Прието с Протокол № 14/20.10.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.14, ал.2 и 7, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 39 и ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от двадесет календарни дни, в периода от 13.02.2017 г. до 04.03.2017 г. включително, на преместваеми обекти – 34 броя павилиони – общинска собственост, с номера от 1 до 34 включително, всеки с размери 2,00 м/2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтирани върху част от терен – публична общинска собственост в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, за осъществяване на търговска дейност в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 07.09.2016 г., с начална тръжна наемна цена за всеки отделен преместваем обект – павилион – 240,00 лв. (Двеста и четиридесет лева) без включен ДДС за посочения по-горе период.
2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 28.02.2017 г. до 02.03.2017 г. включително, за срок от три календарни дни, в полза на Сдружение „Дете и пространство”, БУЛСТАТ 131333228, спрямо преместваем обект – павилион № 35 – общинска собственост, с размери 2,00 м/2,00 м и с площ от 4,00 кв.м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 07.09.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)