Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 359

РЕШЕНИЕ № 359
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.6, т.1 от ЗОС и чл.39, ал.1, т.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж за построяване на нова триетажна сграда-поликлиника със сутерен с РЗП – 1200 кв.м. и бункер за линеен ускорител със застроена площ – 180 кв.м. по ул.”Независимост” № 2 в гр.Русе, върху УПИ ІV-5105, кв.711, на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар-Русе” ЕООД.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар-Русе” ЕООД.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж.
3. Дава съгласие общинско търговско дружество „МДОЗС” ЕООД със собствени средства в размер на 2 млн.лв. да проектира и построи триетажна сграда – поликлиника със сутерен и бункер за линеен ускорител върху УПИ ІV-5105, кв.711 по ул.”Независимост” № 2.