Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 36 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 36
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общинският съвет реши:

1. Предлага на министъра на труда и социалната политика да внесе предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на КРИСТИЯН КАЛОЯНОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН – 0843295285.
2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)