Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 36 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-56/14.09.2015 г. от Христо Людмилов Вълков, Общински съвет – Русе реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план
/ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – газопроводно отклонение от съществуващ кранов възел, разположен в ПИ 236 до ПИ 000181 в местност „Боклоджа“, землище на с. Червена вода по първи вариант на трасето през следните поземлени имоти: 80460.0.236, 80460.0.773 и 80460.0.239 в м. „Гьола“; 80460.0.240, 80460.0.708, 80460.0.693, 80460.0.273, 80460.0.689, 80460.0.257 и 80460.0.690 в м.“Боклоджа“, землище на с. Червена вода.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)