Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 36

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 36
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.17, ал.3 и чл. 18, ал. 1, т. 2, буква „г”  от Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС, Общински съвет Русе реши:
   
І. Определя за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица по линията София – Русе курсовете на следните маршрутни разписания:
    1. МР № 18 101 с часове на тръгване от София – 11,00 ч. и от Русе – 01,00 ч.;
    2. МР № 18 103 с часове на тръгване от София – 13,00 ч. и от Русе – 04,30 ч.;
    3. МР № 18 108 с часове на тръгване от София – 19,00 ч. и от Русе – 12,30 ч.;
    4. МР № 18 111 с часове на тръгване от София  – 09,30 ч. и от Русе 15,30 ч. /от 01.05. до 30.09./ и МР № 18 112 с часове на тръгване от София – 09,30 ч. и от Русе – 15,00 ч. /от 01.10. до 30.04./
   
ІІ.  Взема решение за възлагане на превозите и делегира изпълнението на функциите си относно провеждането на конкурса за обществен превоз на пътници по линията София – Русе на Кмета на Община Русе.

ІІІ. Утвърждава следните изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства:
Кандидатите да са физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лицензия и други документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози, Наредба № 33/1999 год. и Наредба № 2/2002 год. на МТС.
Не се допуска до участие кандидат с нередовни или непълни документи, както и представяне на такива допълнително след отварянето на пликовете.
Не се допускат до участие кандидат или лица, които не са осигурили необходимия брой превозни средства, включително и резервни, за извършване на обявения превоз.
Необходим парк за обслужване на едно маршрутно разписание – 1 автобус и 1 резерва. При участие за по-вече маршрутни разипсания, необходимия парк е по един автобус за всяко разписание и следните резерви:
4.1. до три разписания /включително/ – една резерва;
4.2. от четири до седем разписания /включително/ – две резерви;
4.3. от осем нагоре – три резерви;
Автобусите да бъдат:
5.1. С класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение с достъп отвън съгласно чл.37, т.3, буква „б” от Наредба № 2/2002 год. на МТС;
5.2. За превоз на трудноподвижни лица съгласно чл. 18, ал. 1, т. 2, буква „г” от Наредба № 2 на МТС за маршрутни разписания № 18 101 с часове на тръгване от София – 11,00 ч. и от Русе – 01,00 ч.; МР № 18 103 с часове на тръгване от София – 13,00 ч. и от Русе – 04,30 ч.; МР № 18 108 с часове на тръгване от София – 19,00 ч. и от Русе – 12,30 ч.; МР № 18 111 с часове на тръгване от София 09,30 ч. и от Русе – 15,30 ч. /от 01.05. до 30.09./ и МР № 18 112 с часове на тръгване от София – 09,30 ч. и от Русе – 15,00 ч. /от 01.10. до 30.04
В случай, че няма кандидати, участващи с автобуси за превоз на трудноподвижни лица, разписанията, определени за този вид превоз ще бъдат възложени за изпълнение на класиралите се за тях кандидати, със задължение за осигуряване на такъв парк, съгласно приложения проекто-договор.
7. Представените превозни средства да са минали периодичен преглед за техническата изправност, съгласно Закона за движение по пътищата.
Всеки кандидат може да участва с отделно предложение /оферта/ за съответния вид превоз.
Данните в офертата се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Всички страници на офертата с направените по тях поправки се парафират от лицето, подписало офертата.
При изготвянето на предложението, кандидатите са длъжни да се придържат строго към предварително обявените условия на конкурса..
Предложението /офертата/ се представя в отделно запечатан непрозрачен плик към изискуемите документи поставени в общ плик, надписан с адреса за кореспонденция на кандидата, телефон/факс, както и наименованието на конкурса –  „Обществен превоз на пътници по автобусна линия София – Русе от Републиканската транспортна схема”. Предложенията се предават от кандидата или упълноможено от него лице, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Кандидатът подава съответното заявление за участие в конкурса.
ІV. Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в конкурса: 
Кандидатите трябва да представят следните документи, като условие за допускане до участие:
Удостоверение от фирменото отделение на съда за актуално състояние на фирмата към момента на крайния срок за подаване на документите за участие в конкурса;
Копие от БУЛСТАТ-а;
Удостоверение от НАП; МДТ, отд. Счетоводство и отд. Наемни отношения към Общината за липса на задължения;
Копие от лиценза за извършване на обществен превоз на пътници;
Списък на превозните средства, с които се участва в конкурса – марка и рег. №, изготвен от управителя на фирмата;
Копие от регистрационните талони на всички автобуси, включени в списъка по т.5, с които се участва в конкурса;
Копия от:
    Удостоверенията за транспортна годност или Протоколи за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карти за допълнителен преглед на превозните средства, с които се участва за съответния вид превоз – автобуси с класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение с достъп отвън съгласно чл.37, т.3, буква „б” от Наредба № 2/2002 год. на МТС;
    Удостоверениата за транспортна годност или Протоколи за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карти за допълнителен преглед за МПС, с които се участва за извършване на обществен превоз на трудноподвижни лица;
Копия от знака за технически преглед на МПС  по т. 5;
Копия от застрахователните полици „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците” или „Гражданска отговорност на превозвача” на МПС по т.5;
Предложения /оферти/ по образец, приложени в конкурсните документи;
Заявления за участие – по образец, приложени в конкурсните документи;
Декларация от Управителя на фирмата дали парка, с който участва е ангажиран в други поръчки по ЗОП или конкурси;
Всички копия в документацията да са с нотариална заверка и подредени по описания по горе ред!
    V. Утвърждава следните критерии, показатели и начин за оценка и класиране на кандидатите:
Екологичност на превозните средства – всяко превозно средство с :
ЕВРО 5 получава – 10 точки;
ЕВРО 4 получава – 8 точки;
ЕВРО 3 получава – 6 точки;
ЕВРО 2 получава – 4 точки;
ЕВРО 1 получава – 2 точки;
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на автобусите.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко от основните МПС /т.е. автобусите, предвидени за изпълнение на съответните разписания /без резервите/.
Допълнителни услуги в превозните средства:
·    Изправност на уредбата за отопление и вентилация – 4 точки;
·    Наличие на климатик – 5 точки;
·    Наличие на използваема тоалетна – 2 точки;
Обстоятелствата по този критерий се определят от Протокола за преглед на МПС, издаден от Пункта за технически преглед.
 Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС.
Цени и социални облекчения:
Най – ниската оферирана цена /мин.Ц/ до крайния пункт се приема за базисна и получава – 10 точки;
Следващите оферирани предложения спрямо базисната по възходящ ред се оценяват по формулата: /10-п.2/ точки, като п=1,2,3,4 и при п-по-голямо или равно на 5, предложената цена получава 0 /нула/ точки / п – поредността на предложенията/.
Предлаганата цена да включва всички действителни разходи с включен ДДС. Цената се посочва в абсолютна сума от началния до крайния пункт и е валидна най-малко шест месеца от подписване на договора..
Предложените социални облекчения се оценяват –  всяко с 0,1 точка
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки от цената и социалните облекчения.
Цената и оферираните социални облекчения се вписват в договора на съответния класиран кандидат.
Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица:
·    Всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица  получава – 5 точки;
·    Необорудваните – 0 точки;
Обстоятелствата по този критерий се установяват от издаденото УТГ или Протокол за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС.
Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация – определя се средната възраст на парка, с който се участва и съответстващия й брой точки.
·    от 0 до 2 години – 30 точки;
·    над 2 до 5 години – 20 точки;
·    над 5 до 10 години – 10 точки;
·    над 10 години – не получава точки;
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на автобусите и годината на първоначалната регистрация.
Седалище на кандидата в Община Русе – 1 точка.
Наличието на гараж на територията на Община Русе бил той собствен или нает – 2 т.
    8. Професионален опит в обществен превоз на пътници на кандидатите:
        – над 5 г. – 7 точки;
        – от 3 до 5 г. – 4 точки;
        – до 3 г. – 2 точки;

НАЧИН НА КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

    Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко предложение, като на първо място се класира предложението на този кандидат, който е с най-голям общ брой точки.
    При равенство се класира получилият по-голям брой точки по критерия: „Екологичност на превозните средства”.
    При повторно равенство в резултата, се класира кандидата получил по-голям сбор от точки по критериите: „Екологичност на превозните средства” и „Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация”.
VІ. Да се групират предложените за конкурса маршрутни разписания в пакети по две, включващи и тези предвидени за изпълнение с оборудване за превоз на трудноподвижни лица.
VІІ. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав – Председател и членове – 14 броя, от които:
Юрист;
Един представител на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”/ДАА/;
Един представител на „Пътна полиция- КАТ”;
Един представител на Териториална данъчна дирекция – /НАП/;
Трима представители на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт;
Общински съветници – пет /изброени поименно/;
Общинска администрация – двама.
VІІІ.  Определя  цена на конкурсната документация- 60 лв. /без ДДС/.