Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 360 от 15.11.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 360
Прието с Протокол № 17/15.11.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156, ал. 1 и ал. 2, чл. 266, ал. 1, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от Търговския закон; чл. 54, ал. 1 и ал. 3, чл. 55 от Закона за лечебните заведения; чл. 5, ал.1 и ал. 2; чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 16, чл. 29, ал. 1, т. 3 и ал. 2, чл. 30 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Прекратява „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе“ ЕООД, гр. Русе и открива производство за ликвидацията му.
2. Решението по т. 1 влиза в сила след получаване на съгласие от Министъра на здравеопазването.
3. Определя за ликвидатор на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД Юрий Михайлов Георгиев и възлага на Кмета на Община Русе да сключи договор с ликвидатора, съгласно изискванията на ТЗ и Наредба № 9 на Общински съвет Русе.
4. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 3(три) минимални работни заплати.
5. Определя срок за извършване на ликвидацията до 12 месеца, считано от датата на вписване на ликвидатора в ТР.
6. Освобождава от длъжност Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД, гр. Русе, – д-р Чавдар Вълчев, поради прекратяване на дружеството, считано от датата на вписване на ликвидатора в Търговския регистър.
7. Освобождава от длъжност контрольора на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД, гр. Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)