Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 360 Прието с Протокол № 14/20.10.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 19 от ЗОС, Общинският съвет реши:
Възлага на Кмета на Община Русе да сключи Анекс към Договор за наем №ФС 1820 от 23.05.2014г. с „Екопак България“ АД за ползване на движими вещи частна общинска собственост – специализиран автомобил „Мерцедес“ 2540 Л Актрос, с рег. № Р 80 59 РА с месечна наемна цена 600 лв. и 122 бр. контейнери тип „Иглу“ за стъкло с месечна наемна цена 2,20 лв. на брой. Сумите са без ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)