Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 360 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 2, т. 23 от Закона за местното самоуправление и  местната администрация, чл. 52, ал. 3 и 4 от Закона за Общинската собственост, Общинският съвет реши:

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на общинско предприятие „Обреден дом – Русе“, както следва:

§ 1. В чл. 6, т. 6 се заличават текстовете, оформени със самостоятелни тирета „осигуряване на керамични снимки за паметници“ и „подготовка, обличане и предаване на покойник“.

§ 2. Съществуващото приложение № 1 „Организационно-управленска структура на общинско предприятие „Обреден дом – Русе“ се заменя с ново приложение № 1 „Организационно-управленска структура на общинско предприятие „Обреден дом – Русе“ (неразделна част от настоящия Правилник), с численост на персонала – 54 бройки, като общата численост на персонала на общинското предприятие се увеличава с 5 щатни бройки.

§ 3. Заключителни разпоредби: Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на общинско предприятие „Обреден дом – Русе“ влиза в сила от 01.01.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)