Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 360

РЕШЕНИЕ № 360
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 98/28.10.2008г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС07/20/19.09.2008г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване – изграждане на балкон със застроена площ 9,10 кв.м. към ап.№ 48, етаж ІІ, вход 1, ж.б. № 2 по ул.”Битоля” № 8 в гр.Русе, на Юлиана Димова Кръстева и Стефан Славов Кръстев, на стойност 1 570,00 лв.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Юлиана Димова Кръстева и Стефан Славов Кръстев.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.