Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 361 от 15.11.2012 г.

Прието с Протокол № 17/15.11.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 26 ал. 1, т. 6 от ЗЛЗ, чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

1. Допълва предмета на дейност на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, с ЕИК 117526194, със следните дейности:
– Клинични изпитвания на лекарствени продукти;
– Учебна и научна дейност.
2. Изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:
„Чл. 4, ал. 1. Предметът на дейност на дружеството е:
1. Спешна психиатрична помощ;
2. Диагностика и лечение на лица с психични разстройства;
3. Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж;
4. Психотерапия и психо-социална рехабилитация;
5. Психиатрична и психологична експертна дейност;
6. Създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147а, ал. 1 от Закона за здравето;
7. Промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението;
8. Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве;
9. Научноизследователска дейност в областта на психичното здраве;
10. Предоставяне социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.
11. Клинични изпитвания на лекарствени продукти;
12. Учебна и научна дейност.”
3. Възлага на управителя на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД да предприеме необходимите действия за вписване на актуализирания Учредителен акт в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – РУСЕ ЕООД

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА
УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛЕН 1
Чл.1. С настоящият учредителен акт се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) по смисъла на чл. 113 във връзка с чл. 116 и чл. 147 от Търговския закон, чл. 10 т. 3, чл. 26, чл.101 и чл. 104 от Закона за лечебните заведения с наименование (фирма) „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД.

ЧЛЕН 2
Седалището на дружеството е Република България, град Русе.

ЧЛЕН З
Адресът на управление на дружеството е бул. „Тутракан“ №20.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 4
(1) Предметът на дейност на дружеството е:
1. Спешна психиатрична помощ;
2. Диагностика и лечение на лица с психични разстройства;
3. Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж;
4. Психотерапия и психо-социална рехабилитация;
5. Психиатрична и психологична експертна дейност;
6. Създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147а, ал. 1 от Закона за здравето;
7. Промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението;
8. Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве;
9. Научноизследователска дейност в областта на психичното здраве;
10. Предоставяне социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.
11. Клинични изпитвания на лекарствени продукти;
12. Учебна и научна дейност.
(2) Дружеството не може да извършва търговски сделки освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите.
(3) Дружеството се образува БЕЗСРОЧНО.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
ЧЛЕН 5
Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община-Русе чрез Общински съвет-Русе, който упражнява правата на собственост на общината като едноличен собственик на капитала.
Адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ №6.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО
ЧЛЕН 6
(1) Основният капитал на дружеството е 137 680 лв. (сто тридесет и седем хиляди шестстотин и осемдесет лева), представляващ балансовата стойност на активите, включена в баланса въз основа на който е преобразувано.
(2) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Общински съвет-Русе.
(3) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общински съвет-Русе по реда и условията на чл.149 и сл. от Търговския закон.
(4) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под минимум от 5 000 (пет хиляди) лева.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ЧЛЕН 7
(1) Органи на дружеството са:
1. Едноличен собственик на капитала – Община-Русе чрез Общински съвет -Русе, който упражнява правата си на собственост на общината като едноличен собственик на капитала.
2. Управител – избран от Общински съвет-Русе след проведен конкурс, за срок от 3 (три) години. Срокът на договора за управление може да бъде подновен за нов тригодишен срок.
Управител може да бъде само лице с образователно квалификационна степен „магистър по медицина“ и с квалификация по „здравен мениджмънт“ или лице с образователно квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с призната специалност по „медицинска информатика“ и „здравен мениджмънт“ или по „икономика на здравеопазването“.
(2) Дружеството се представлява и управлява от управителя.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
ЧЛЕН 8
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
(1) Общински съвет-Русе, който упражнява правата на едноличния
собственик на капитала в дружеството:
1. Приема, изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. Образува, преобразува и прекратява дружеството;
3. Приема годишния отчет и баланса;
4. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
5. Избира управител и го освобождава от отговорност;
6. Избира контрольор и проверители на дружеството, съобразно чл. 144 от Търговския закон и чл.64, ал.2 от Закона за лечебните заведения;
7. Определя месечното възнаграждение на управителя, като необходимите суми са за сметка на дружеството;
8. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти на дружеството и вещните права върху тях;
9. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене процеси срещу тях;
10. Дава съгласие за обезпечение в полза на трети лица;
11. Дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица и
12. Взема решение за приватизация на дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за лечебните заведения;
13. Дава съгласие за учредяване на ипотека върху недвижимо имущество или залог върху движимо имущество на дружеството;
14. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност.
(2) Предложение за вземане на решения по горепосочените точки до
Общински съвет-Русе могат да правят кмета на Община Русе, общински съветници и
управителя на дружеството, чрез правоимащи длъжностни лица или съветници.

УПРАВИТЕЛ
(1)Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт и решенията на едноличния собственик на капитала.
(2) Управителят определя и утвърждава в съответствие с действащата нормативна уредба организационна и управленска структура на дружеството, както и цялостната му вътрешно нормативна уредба.
(3) Управителят взема решения по всички въпроси на оперативното управление на дружеството с изключение на посочените в чл.8 от настоящия учредителен акт и чл.Ю от Наредба №9 за реда за упражняване правата на собственост на Община-Русе в еднолични търговски дружества с общинско имущество (ЕООД, ЕАД), както и върху частта от капитала на търговските дружества в които има дялове и акции.
(4) Управлението на дружеството се възлага на управителя с договор за управление, сключен между него и кмета на Община-Русе, въз основа на решението на Общински съвет-Русе.
(5) След решение на Общинския съвет, извършва всички необходими действия за акредитация на лечебното заведение.
(6) Управителят извършва необходимите действия свързани с подготовката на дружеството или обособени негови части за приватизация след решение на Общинския съвет.
(7) След решение на Общинския съвет, управителя извършва отдаването под наем и разпореждането с движими и недвижими вещи на дружеството,
съставляващи дълготрайни материални активи, ако общата стойност за текущата година надхвърля’ 5 на 100 от балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12. на предходната година.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ
ЧЛЕН 9
(1) Без съгласие на дружеството управителят няма право:
1. От свое или чуждо име да извършва търговски сделки, освен по чл.З, ал.4 от Закона за лечебните заведения;
2. Да участва в сьбирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
(2) Ограниченията по ал.(1) се прилагат, когато се извършва дейност сходна с тази на дружеството.
(3) При нарушаване на задълженията по ал.(1) управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ
ЧЛЕН 10
(1) Стопанската дейност на дружеството е с 12-месечна продължителност, като започва от 01.01. и завършва на 31.12. всяка година.
(2) В края на всяко тримесечие се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:
а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние
на дружеството;
б) сметка „печалби и загуби“;

ЧЛЕН 11
Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания на. всички задължения на дружеството.

ФИНАНСИРАНЕ
ЧЛЕН 12
(1) Източници за финансиране на дружеството – лечебно заведение, могат да
бъдат:
1. Националната здравноосигурителна каса;
2. Републиканският и общинските бюджети;
3. Доброволни здравноосигурителни фондове;
4. Местни и чуждестранни юридически и физически лица.
(2) Приходите на дружеството се формират чрез постъпления от:
1. Договори за оказана медицинска помощ;
2. Директни плащания от физически или юридически лица, както и по чл.37,
ал.1 от Закона за здравното осигуряване;
3. Възстановяване на направени разходи от трета страна;
4. Целеви субсидии от републиканския бюджет, когато това е предвидено със Закона за държавния бюджет;
5. Целеви субсидии от общинските бюджети, когато това е предвидено в тях;
6. Отдаване под наем на оборудване, помещение и площи, съгласно действащото законодателство;
7. Дарение, завещание, помощи и други източници;

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ЧЛЕН 13
(1) Дружеството се прекратява:
1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. Поради несъстоятелност, обявена от Съда;
3. По решение на Съда в предвидените от Търговския закон случаи.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
ЧЛЕН 14
Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ засл. проф. Васил Пенчев /