Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 361 Прието с Протокол № 14/20.10.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 

Н А Р Е Д Б А
за изменение и допълнение на
Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 
            Параграф единствен.
В Глава III, чл. 59, ал. 1 се създава т. 73 със следното съдържание: Тарифа за услуги, предоставяни във връзка с осъществяване на дейности по въздушния транспорт на „Летище – Русе“:
73.1. Цена на услуга за кацане (в лева без ДДС):
Максимално излетно тегло на въздухоплавателното средство
Международни полети
Вътрешни полети
Работни дни
Почивни дни и официални празници
Работни дни
Почивни дни и официални празници
До 3 т.
30
37
20
25
Над 3 т.
40+10 за всеки тон над 3 тона
50+12 за всеки тон над 3 тона
25
30
 
Цена на услуга за кацане не се заплаща в случаите, когато въздухоплавателни средства изпълняват полети за:
–       Проверка на техническата и летателната им годност (облитане);
–       Оказване на спешна медицинска помощ.
Размерът на цената за услуга за кацане се увеличава с двадесет и пет на сто – при кацане в събота, в неделя и на официални празници.
Превозвачите заплащат еднократно цена на услуга за кацане при изпълнение на тренировъчни полети независимо от броя на фактическите излитания и кацания на едно и също въздухоплавателно средство в рамките на едно денонощие на едно и също летище.
 
73.2. Цена на услуга за паркинг (в лева без ДДС):
73.2.1. За въздухоплавателни средства за базиране до 24 часа -4,00 лева; за един час – 0,50 лева;
73.2.2. за въздухоплавателни средства с писмени удостоверения за базиране над 24 часа – 2,00 лева за 24 часа.
Цена на услуга за паркинг не се заплаща в случаите, когато излитането на въздухоплавателни средства се задържа поради:
1. мероприятия, свързани с безопасността и/или сигурността на полета;
2. форсмажорни причини;
3. оказване на спешна медицинска помощ.
Базиране на въздухоплавателни средства (временно) се осъществява от превозвачите след заплащане на цена на услуга за паркинг и издаване на писмено удостоверение от Кмета на Община Русе или оправомощено от него лице за периода, за който е заплатена.
73.3. Издаване на разрешителни за достъп:
73.3.1. Пропуск за достъп на лица:
а) Първоначално издаване – 10,00 лева без ДДС;
б) Издаване при изтичане срока на валидност – 10,00 лева без ДДС.
 
73.3.2. Пропуск за достъп на моторни превозни средства:
а) Първоначално издаване – 10,00 лева без ДДС;
б) Издаване при изтичане на срока на валидност – 10,00 лева без ДДС.
73.3.3. Пропуските по т.73.3.1. и т.73.3.2. са със срок на валидност – една година, считано от датата на издаването им.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Чл.-кор. проф. д.т.н. Хр. Белоев)