Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 361

РЕШЕНИЕ № 361
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката, чл. 38, ал.1, т. 4 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Протокол № 98 от 28.10.2008 г. на Комисията по общинска собственост и Решение №1141 от 24.11.2006 г. на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за учредяване право на строеж за трафопост с обща площ от 48,00 кв. м., включваща 13,00 кв. м. за трафопост и 35,00 кв. м. за сервитутно право, върху общински имот по ул. „Чавдар войвода”, представляващ УПИ І-4016 от кв. 289.1 по регулационния план на ЦГЧ на град Русе, а по кадастрална карта Поземлен имот с идентификатор 63427.2.4016, на „Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ”АД, на цена 15 900,00 лева.
2.Дължимите данъци и такси да се определят, след влизане в сила решението на Общинския съвет и са за сметка на „Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД.
3.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж.